Dobrovoljno
zdravstveno osiguranje
Lekarske preglede obavite bez čekanja i uputa

Ako ste istinski odgovorni prema svom zdravlju, onda znate da se čekanje ne isplati – bilo zbog nedostatka vremena ili viška obaveza.

Zdravstveno dopunsko osiguranje ne treba da Vas brine jer je Milenijum osiguranje uvek na Vašoj strani.

Milenijum osiguranje Vam predstavlja najnoviju uslugu: polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koja nosi brojne pogodnosti, tako da lekarske preglede uvek možete uklopiti u svoje dnevne obaveze.

S obzirom na širok spektar pokrivenih rizika i veliki broj mogućnosti koje Vam nudi, Milenijum polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja štedi Vaše vreme i štiti Vaše zdravlje, jer Vam omogućava efikasnu zdravstvenu zaštitu i pokriće za kvalitetno lečenje u medicinskim ustanovama.

Pozovite Upit

Šta predstavlja
dobrovoljno
zdravstveno
osiguranje?

Ova polisa se zasniva na prilagođavanju paketa usluga specifičnim potrebama i mogućnostima osiguranika i obezbeđuje Vam:

  • Zakazivanje pregleda bez čekanja i uputa
  • Pokriće troškova lečenja prema izabranom paketu usluga
  • Izbor ustanove za pregled i lečenje više od 100 ugovornih renomiranih medicinskih ustanova, a broj ugovornih ustanova raste iz dana u dan
  • Izbor lekara u ugovornim ustanovama
  • Moderne tehnike i procedure lečenja, kao i ugodne uslove lečenja.

Ugovorne ustanove i kontakt centar

Omogućili smo Vam najviši nivo zdravstvene usluge sa velikim brojem partnerskih ustanova širom Srbije.

Pre odlaska u odabranu zdravstvenu ustanovu, pozovite kontakt centar Coris koji će Vam u najkraćem roku zakazati pregled u željenoj ustanovi, u terminu koji Vama odgovara.

Kontakt centar je dostupan 24 časa dnevno, tokom cele godine na broj 011/36-36-996.

U slučaju da želite da koristite usluge u zdravstvenim ustanovama sa kojima nemamo ugovor, mi ćemo Vam refundirati troškove koje ste sa nama ugovorili.
Polisa po
Vašoj meri

Bilo da već imate obavezno zdravstveno osiguranje ili to nije slučaj, Milenijum dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima polisu po Vašoj meri:

Dodatno zdravstveno osiguranje se odnosi na lica obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, dok je privatno zdravstveno osiguranje skup usluga za lica koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Kako se zaključuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

U okviru Milenijum dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, možete zaključiti polisu individualnog ili kolektivnog osiguranja.

Za individualno dopunsko zdravstveno osiguranje ugovarač može biti samo fizičko lice, a polisa se može ugovoriti za osiguranike - takođe fizička lica. Ugovarač može ugovarati polisu za sebe ili članove svoje porodice.

Pri zaključivanju polise, obavezno je popunjavanje upitnika o zdravstvenom osiguranju, a ugovor se zaključuje na 12 meseci. Polisa individualnog zdravstvenog osiguranja pokriva i tzv. substandardne rizike (dodatni pregledi, povećanje premije, ograničenje pokrića, isključenje pokrića, posebne karence).

Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje može ugovoriti pravno ili fizičko lice, dok su osuguranici uvek fizička lica – zaposleni ili članovi porodice. Kolektivno zdravstveno osiguranje ugovara se za više od deset lica sa istim nivoima pokrića.

Pri zaključivanju polise nije obavezno popunjavati upitnik o zdravstvenom osiguranju, a period trajanja zaključenog ugovora je 12 meseci.

U okviru pojedinih programa i paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja postoji karenca – period od dana početka osiguranja do dana kada se polisa može početi koristiti.

Karenca se primenjuje samo pri prvom ugovaranju osiguranja i to za programe Smart i Select, a odredba o karenci se ne primenjuje kod obnove (produženja trajanja) ugovora o osiguranju.

Programi Optima i Norma mogu se koristiti od trenutka zaključenja polise, bez karence.

Pozovite Upit

Dostupni programi i paketi uokviru
Milenijum dobrovoljnog
zdravstvenog osiguranja

Milenijum osiguranje uvek stremi prilagođavanju željama, potrebama i mogućnostima svojih osiguranika. Upravo zbog toga, u okviru dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pripremili smo više programa i paketa usluga, od kojih svaki pokriva osnovne i dopunske rizike.

Smart
program
vanbolničko
lečenje

Ovaj program podrazumeva šest osnovnih rizika (pregledi, dijagnostika, naknada za davanje terapije, hitan sanitetski prevoz, mentalno zdravlje u hitnim situacijama i zdravstvena zaštita trudnica), kao i pet dopunskih rizika koji se dodatno ugovaraju (sistematski pregled, troškovi nabavke lekova na recept, fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija, oftalmološke i stomatološke zdravstvene usluge).

Smart program – vanbolničko lečenje dostupan je u paketima 500, 1000, 2000 i 3000.

Opširnije o Smart programu i paketima pročitajte ovde >>
Select
program
bolničko i
vanbolničko
lečenje

U osnovne rizike koje pokriva Select program dovoljnog zdravstvenog osiguranja pripadaju različite intervencije, usluge i pregledi u okviru vanbolničkog i bolničkog lečenja, kao i zdravstvena zaštita trudnica i porođaj. Dopunski rizici koji se mogu dodatno ugovoriti u okviru Select programa polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključuju sistematski pregled, troškove nabavke lekova na recept, fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju, oftalmološke i stomatološke zdravstvene usluge.

Select program – bolničko i vanbolničko lečenje dostupan je u paketima 10000, 25000, i 50000.

Opširnije o Select programu i paketima pročitajte ovde.>>
Optima
i Norma
program

vanbolničko
lečenje

Optima i Norma programi predstavljaju kolektivno osiguranje za zaposlene, uz ugovore na 12 meseci i bez obaveze popunjavanja upitnika o zdravstvenom stanju, a funkcionišu putem preporučene mreže pružalaca zdravstvenih usluga.

Mreža zdravstvenih ustanova nije obavezujuća, već Osiguranik može dobiti usluge i u drugim ustanovama van mreže i potom ostvariti pravo na refundaciju troškova lečenja, plaćenih ustanovi van mreže.

Više o ovim programima pročitajte u zasebnom tekstu >>

Pozovite

Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh