Select
program
vanbolničko
i bolničko lečenje

Kome je namenjen Select program i kako funkcioniše?

Select program predstavlja individualno ili kolektivno osiguranje za jednu osobu, celu porodicu ili zaposlene, sa ugovorom na 12 meseci.

Postoji obaveza pozivanja kontakt centra (Coris) radi zakazivanja i informisanja o preostalom limitu, a osiguranje funkcioniše putem mreže pružalaca zdravstvenih ustanova. Dodatna pogodnost Select paketa je naknadna refundacija za troškove plaćene van mreže ugovornih ustanova.

Osnovni rizici pokriveni osiguranjem
(vanbolničko i bolničko lečenje, zdravstvena zaštita trudnica i porođaj)
VANBOLNIČKO
LEČENJE

Šta podrazumeva vanbolničko lečenje?

Vanbolničko lečenje pokriveno Select programom podrazumeva da osigurano lice u ustanovi nije provelo neprekidno 24 sata, tj. da u medicinskoj ustanovi nije boravilo preko noći, odnosno zauzimalo bolnički krevet. U vanbolničko lečenje računaju se medicinske usluge koje su naučno priznate metode, klinički testirane i prihvaćene u zemlji u kojoj važi osiguravajuće pokriće, a saglasno polisi.

Vanbolničko lečenje pokriva troškove medicinskog tretmana, odnosno lečenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi (davaocu zdravstvenih usluga), priznatoj kao mesto gde se ovakav tretman može sprovesti, a koja je istovremeno na spisku ugovornih ustanova iz polise osiguranja.).

Usluge vanbolničkog lečenja u okviru Select programa
obuhvataju sledeća osiguravajuća pokrića:

1

Pregledi koje pokriva Select program osiguranja uključuju preglede lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti prema medicinskoj indikaciji, osim lekara specijaliste Psihijatrije i specijaliste Fizikalne medicine, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Za navedene preglede obezbeđeno je pokriće, tj. naknada za pregled kod ovlašćenog lekara u ustanovi iz Mreže zdravstvenih ustanova u kojoj je Osiguranik na vanbolničkom lečenju.

2

Dijagnostika pokrivena Select programom podrazumeva procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize u okviru dijagnostičkih metoda, po medicinskoj indikaciji i isključivo po preporuci ovlašćenog lekara (ne starijoj od 6 meseci). Pokriće dijagnostičkih metoda je obezbeđeno samo ukoliko su one neophodne za ozdravljenje, poboljšanje bolesti ili sprečavanje pogoršanja zdravlja Osiguranika.

Dijagnostičke metode, koje zahteva ovlašćeni lekar, a u skladu sa medicinskom indikacijom i dijagnozom podrazumevaju:

 • Laboratorijska ispitivanja, osim genetskih ispitivanja;
 • Dijagnostičke procedure: RTG, UZ, rendgenoskopije, CT i MR procedure
  (po jedna procedura u toku osiguravajuće godine), endoskopske procedure
  (po jedna procedura u toku osiguravajuće godine), spirometrija, ergometrija, audiometrija, timpanometrija, EEG, EMG, EMNG, holter TA, holter EKG, dijagnostičke punkcije i biopsije i HP analize za materijal dobijen u dijagnostičkim procedurama (ali ne i za materijal dobijen u toku hirurške intervencije za koju ne postoji pokriće). Isključena je imunohistohemijska analiza patohistoloških nalaza dobijenih u toku hiruške intervencije za koju ne postoji pokriće.
3

Kućno lečenje/dijagnostika je pokriveno Select programom samo u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kada je zdravstveno stanje Osiguranika takvo da osigurano lice nije u mogućnosti obaviti pregled u prostorijama zdravstvene ustanove.

4

Mentalno zdravlje u kriznim situacijama u okviru Select programa podrazumeva zdravstvene usluge indikovane od ovlašćenog lekara odgovarajuće specijalnosti, vezane za mentalno zdravlje i psihijatrijske usluge pri intervencijama u kriznim situacijama akutnog karaktera.

5

Hitne stomatološke intervencije čiji troškovi su pokriveni Select programom podrazumevaju isključivo sanaciju oštećenja i povreda koje su posledica nesrećnog slučaja, uz obaveznu prijavu Osiguravaču u roku od 48 sati od izvršene intervencije.

6

Hitan sanitetski prevoz u okviru Select programa podrazumeva prevoz sanitetskim vozilom zbog bolesti ili povrede koje su opasne po život Osiguranika do najbliže zdravstvene ustanove, kao i sanitetski prevoz koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan, ukoliko je transport naložio lekar odgovarajuće specijalnosti. Sanitetski prevoz koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan se koristi se ukoliko transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje Osiguranika.

Naknada navedenih troškova za preglede, dijagnostiku i intervencije je obezbeđena maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju za pokriće naknade.
BOLNIČKO
LEČENJE

Šta podrazumeva bolničko lečenje?

Bolničkim lečenjem se smatra lečenje akutnih oboljenja i hroničnih bolesti koje prvi put nastanu u toku trajanja osiguranja, uz isključenje prethodnog zdravstvenog stanja. Bolničko, tj. lečenje koje zahteva boravak u bolnici je opravdano i medicinski neophodno ako se potrebna zdravstvena zaštita (dijagnostika, lečenje ili rehabilitacija) ili njen deo može isključivo pružiti u bolničkim uslovima, odnosno ako se ne može obezbediti ambulantnim ili kućnim lečenjem.

Osiguravač mora biti obavešten o bolničkom lečenju, podnošenjem zahteva za preautorizaciju, a u hitnim slučajevima što pre nakon prijema u bolnicu.

Usluge bolničkog lečenja u okviru Select programa obuhvataju sledeća osiguravajuća pokrića:

1

Smeštaj u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama, opremljenim izvan uobičajenog standarda za vreme bolničkog lečenja i medicinski dopuštena ishrana.

2

Pregledi kod lekara bilo koje specijalnosti po medicinskoj indikaciji i zahtevu ovlašćenog lekara.

3

Dijagnostiku, ispitivanja i analize indikovane od strane lekara odgovarajuće specijalnosti u toku bolničkog lečenja.

4

Hirurške intervencije

5

Terapija u toku bolničkog lečenja (medikamentozna, rehabilitaciona, infuziona, injekciona, fizikalna i dr.).

Naknada navedenih troškova za preglede, dijagnostiku i intervencije je obezbeđena maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju za pokriće naknade.
ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA TRUDNICA
I POROĐAJ

Šta obuhvata zdravstvena zaštita trudnica?

Zdravstvena zaštita trudnica u okviru Select programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja podrazumeva troškove zdravstvene zaštite trudnica, porođaja i postnatalnog lečenja, i to:

1

Ginekološki ili ultrazvučni pregledi u toku trudnoće

2

Jedan ultrazvučni pregled (3-D ili 4-D) kod lekara odgovarajuće specijalnosti

3

Dodatni ultrazvuk u slučaju visokorizične trudnoće na osnovu obrazloženog dokumentovanog mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti o medicinskoj neophodnosti (nakon razmatranja Osiguravača).

4

Jedna biohemijska prenatalna dijagnostika

5

Prenatalni vitamini u slučaju preporuke lekara odgovarajuće specijalnosti

6

Porođaj prirodnim putem

7

Porođaj carskim rezom isključivo u medicinski indikovanim slučajevima.

Svaka novorođena beba Osiguranika automatski je pokrivena po važećoj polisi za period 30 dana od dana rođenja do maksimalnog iznosa troškova prema ugovorenom pokriću za uslugu zdravstvene zaštite trudnica i porođaj.
Naknada navedenih troškova za preglede, dijagnostiku i intervencije je obezbeđena maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju za pokriće naknade.
Dopunski rizici pokriveni osiguranjem
Dopunski rizici koje pokriva Select program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključuju:
1

Sistematski pregled jednom godišnje, čiji se troškovi mogu ugovoriti maksimalno do limita u iznosu od 150 evra po osiguranom licu u toku osiguravajuće godine.

Ovaj pregled može obuhvatiti neke ili sve od dole navedenih analiza i pregleda.

Za osigurana lica do godinu dana
starosti
 • Krvna slika
 • Glikemija
 • Urin
 • Ultrazvuk kukova
 • Antropometrijska merenja
 • Pedijatrijski pregled
Za osigurana lica od navršenih godinu dana do 18 godina starosti
 • Krvna slika
 • Glikemija
 • Urin
 • Koprokultura
 • EKG
 • Klinički pregled pedijatra
 • Antropometrijska merenja
 • Pregled oftalmologa
 • Pregled otorinolaringologa
 • Pregled ortopeda specijaliste
 • Spirometrija
Za osigurana lica starija od 18 godina
 • Laboratorijske analize:
  kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika
  (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), Se Glukoza u krvi, AST,
  ALT,
  Urea,
  Kreatinin,
  Trigliceridi,
  Holesterol – ukupni HDL holesterol i LDL holesterol
 • Ginekološki pregled, kolposkopski pregled, Papanikolau test, UZ pregled (za žene)
 • UZ pregled dojki (za žene)
 • Pregled urologa i ultrazvuk prostate, PSA (za muškarce)
 • Pregled lekara interniste
 • EKG
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena.
2

Troškovi nabavke lekova na recept pokriveni su Select programom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova.

Lekom se smatra proizvod koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji i proizvod koji nije dobio dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a koji se uvozi na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, takođe u skladu sa važećim zakonima.

3

Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija podrazumevaju pregled lekara specijaliste Fizijatrije i postupke fizikalne terapije pružene od strane kvalifikovanih terapeuta prema medicinskoj indikaciji.

Postupci fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije obuhvataju elektroterapiju, terapiju laserom, magnetoterapiju, termoterapiju, ultrazvučnu terapiju, kineziterapiju, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod Osiguranika.

Troškovi fizikalne terapije obavljene u kućnim uslovima nadoknađuju se samo u slučaju da je osigurano lice nepokretno.

Obaveza Osiguravača je isključena u sledećim slučajevima: sve vrste masaže, shockwave – terapija akustičnim talasima, visokointenzivni laser (HIL), T-Care terapija, LPG – endermologija, ozono i plazma terapija, pregled lekara sportske medicine i kiropraktičara.

4

Oftalmološke zdravstvene usluge podrazumevaju specijalističke preglede kod oftalmologa, nabavku jednog okvira za naočare ili nabavku jednog para kontaktnih sočiva. Osigurano lice ima pravo na samo jednu vrstu stakala: unifokalna stakla, bifokalna stakla, trifokalna stakla.

U toku trajanja osiguranja, Osiguranik ima pravo za naknadu troškova za gorenavedene usluge, dok je iz obaveze Osiguravača isključena naknada troškova za nabavku okvira i stakala za sunce, i/ili povezanog pribora za naočare, kao i troškovi nabavke stakala bez dioptrije i antireflex naočara.

5

Stomatološke zdravstvene usluge za koje osigurano lice u toku trajanja osiguranja u okviru Select programa ima pravo na nadoknadu troškova uključuju:

 • Rutinske preglede, stomatološke instrukcije, tretman fluorom, skidanje kamenca i poliranje (profilaksa)
 • Amalgamske i kompozitne plombe, vađenje zuba, periodontalno skidanje kamenca i čišćenje korena zuba
 • Punjenje korena, krunice i plombe na višem nivou (inlay), mostovi, troškovi laboratorije i anestezije
 • Ortodontski tretman (samo za osigurana lica do 19 godina starosti) - modeli za analizu (uključujući panoralne rendgenske snimke), otisci, mobilni žični aparati (proteze), fiksni aparati (uključujući podešavanja), vađenja žičnih i fiksnih aparata, recementiranje bravica.
Naknada navedenih troškova za preglede, dijagnostiku i intervencije je obezbeđena maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju za pokriće naknade.
Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh