Smart
program
vanbolničko
lečenje
uz mogućnost dopunskog
pokrića za covid-19

Kome je namenjen Smart program privatnog zdravstvenog osiguranja i kako funkcioniše?

Smart program predstavlja individualno ili kolektivno privatno zdravstveno osiguranje za jednu osobu, celu porodicu ili zaposlene, sa ugovorom na 12 meseci.

Postoji obaveza pozivanja kontakt centra (Coris) radi zakazivanja i informisanja o preostalom limitu, a osiguranje funkcioniše putem mreže pružalaca zdravstvenih ustanova. Dodatna pogodnost Smart paketa je naknadna refundacija za troškove plaćene van mreže ugovornih ustanova.

Pozovite Upit

Šta podrazumeva vanbolničko lečenje?

Vanbolničko lečenje pokriveno Smart programom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja podrazumeva da osigurano lice u ustanovi nije provelo neprekidno 24 sata, tj. da u medicinskoj ustanovi nije boravilo preko noći, odnosno zauzimalo bolnički krevet. U vanbolničko lečenje računaju se medicinske usluge koje su naučno priznate metode, klinički testirane i prihvaćene u zemlji u kojoj važi osiguravajuće pokriće, a saglasno polisi.

Vanbolničko lečenje pokriva troškove medicinskog tretmana, odnosno lečenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi (davaocu zdravstvenih usluga), priznatoj kao mesto gde se ovakav tretman može sprovesti, a koja je istovremeno na spisku ugovornih ustanova iz polise osiguranja.

Osnovni rizici pokriveni privatnim zdravstvenim osiguranjem
(vanbolničko lečenje)

Usluge vanbolničkog lečenja obuhvataju sledeća
osiguravajuća pokrića:

1

Pregledi koje pokriva Smart program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključuju preglede lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti prema medicinskoj indikaciji, osim lekara specijaliste Psihijatrije i specijaliste Fizikalne medicine, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Za navedene preglede obezbeđeno je pokriće, tj. naknada za pregled kod ovlašćenog lekara u ustanovi iz Mreže zdravstvenih ustanova u kojoj je Osiguranik na vanbolničkom lečenju.

2

Dijagnostika pokrivena Smart programom podrazumeva procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize u okviru dijagnostičkih metoda, po medicinskoj indikaciji i isključivo po preporuci ovlašćenog lekara (ne starijoj od 6 meseci). Pokriće dijagnostičkih metoda je obezbeđeno samo ukoliko su one neophodne za ozdravljenje, poboljšanje bolesti ili sprečavanje pogoršanja zdravlja Osiguranika.

Dijagnostičke metode, koje zahteva ovlašćeni lekar, a u skladu sa medicinskom indikacijom i dijagnozom podrazumevaju:

 • Laboratorijska ispitivanja, osim genetskih ispitivanja;
 • Dijagnostičke procedure: RTG, UZ, rendgenoskopije, CT i MR procedure
  (po jedna procedura u toku osiguravajuće godine), endoskopske procedure
  (po jedna procedura u toku osiguravajuće godine), spirometrija, ergometrija, audiometrija, timpanometrija, EEG, EMG, EMNG, holter TA, holter EKG, dijagnostičke punkcije i biopsije i HP analize za materijal dobijen u dijagnostičkim procedurama (ali ne i za materijal dobijen u toku hirurške intervencije za koju ne postoji pokriće). Isključena je imunohistohemijska analiza patohistoloških nalaza dobijenih u toku hiruške intervencije za koju ne postoji pokriće.
3

Davanje terapije obuhvaćeno Smart programom podrazumeva naknadu za davanje terapije registrovanim lekovima prema nacionalnom registru lekova, injekcione, inhalacione i infuzione terapije (u kom slučaju je pokriven infuzioni i inhalacioni rastvor) i terapije za osposobljavanje za život. Naknada za usluge davanja terapije ne obuhvata trošak leka.

4

Hitan sanitetski prevoz u okviru Smart programa podrazumeva prevoz sanitetskim vozilom zbog bolesti ili povrede koje su opasne po život Osiguranika do najbliže zdravstvene ustanove, kao i sanitetski prevoz koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan, ukoliko je transport naložio lekar odgovarajuće specijalnosti. Sanitetski prevoz koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan se koristi se ukoliko transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje Osiguranika.

5

Usluge vezane za mentalno zdravlje u kriznim situacijama u okviru Smart programa obuhvataju zdravstvene usluge indikovane od ovlašćenog lekara odgovarajuće specijalnosti, vezane za mentalno zdravlje, kao i psihijatrijske usluge pri intervencijama u kriznim situacijama, a maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju.

6

Zdravstvena zaštita trudnica u Smart programu podrazumeva opravdane medicinske tretmane u vezi za zdravstvenom zaštitom trudnica, maksimalno do limita po polisi, tj. definisanih ugovorom o osiguranju:

 • Ginekološki ili ultrazvučni pregledi u toku trudnoće
 • Jedan ekspertski ultrazvučni pregled
 • Jedna biohemijska prenatalna analiza

Ukoliko je trudnoća započela pre početka osiguravajućeg pokrića i u prvih (4 meseca) osiguravajućeg pokrića, Osiguravač nema obavezu pokrića troškova zdravstvene zaštite trudnica.

7

Ambulantne intervencije - pod kojima se podrazumevaju hirurške intervencije i ambulantni terapijski postupci u pružaocu zdravstvene usluge gde osigurano lice boravi kraće od 24 časa saglasno polisi osiguranja.

8

Logopedska terapija - koju pruža defektolog logoped u slučaju poremećaja u govoru.

9

Homeopatija i akupunktura - ukoliko je pružaju ovlašćeni lekari i drugi zdravstveni radnici i ako predstavlja tretman za bolest koja je pokrivena u skladu sa ovim uslovima i ugovorom o osiguranju.

Pozovite Upit

Naknada navedenih troškova za preglede, dijagnostiku i intervencije je obezbeđena maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju za pokriće naknade.
Dopunski rizici pokriveni osiguranjem
Dopunski rizici koje pokriva Smart program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključuju:
1

Sistematski pregled jednom godišnje, čiji se troškovi mogu ugovoriti maksimalno do limita u iznosu od 100 evra po osiguranom licu u toku osiguravajuće godine.

Ovaj pregled može obuhvatiti neke ili sve od dolenavedenih analiza i pregleda.

Za osigurana lica do godinu dana
starosti
 • Krvna slika
 • Glikemija
 • Urin
 • Ultrazvuk kukova
 • Antropometrijska merenja
 • Pedijatrijski pregled
Za osigurana lica od navršenih godinu dana do 18 godina starosti
 • Krvna slika
 • Glikemija
 • Urin
 • Koprokultura
 • EKG
 • Klinički pregled pedijatra
 • Antropometrijska merenja
 • Pregled oftalmologa
 • Pregled otorinolaringologa
 • Pregled ortopeda specijaliste
 • Spirometrija
Za osigurana lica starija od 18 godina
 • Laboratorijske analize:
  kvalitativni pregled urina sa sedimentom, kompletna krvna slika
  (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), Se Glukoza u krvi, AST,
  ALT,
  Urea,
  Kreatinin,
  Trigliceridi,
  Holesterol – ukupni HDL holesterol i LDL holesterol
 • Ginekološki pregled, kolposkopski pregled, Papanikolau test, UZ pregled (za žene)
 • UZ pregled dojki (za žene)
 • Pregled urologa i ultrazvuk prostate, PSA (za muškarce)
 • Pregled lekara interniste
 • EKG
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena.
2

Sistematski PostCovid pregled

U želji da svojim klijentima ponudi još potpuniju zdravstvenu zaštitu, Milenijum osiguranje je uvelo mogućnost ugovaranja uz standardni sistematski i post Covid sistematski pregled. Kao dopunski paket, sistematski PostCovid pregled se može koristiti bez dodatnog plaćanja premije uz ugovoren redovni sistematski pregled. Za proveru zdravstvenog stanja posle preležane infekcije Covid 19 i potrebe da se preduzmu sve neophodne mere za oporavak, Milenijum osiguranje je svojim klijentima omogućilo dva postCovid paketa sistematskih pregleda. PAKET A – pregled kardiologa i ultrazvučni pregled srca, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija, laboratorijske analize – KKS, CRP, AST, ALT, D-DIMER, GLK, LDH, UREA, KREATIN, analiza urina Ili kao PAKET B – pregled pulmologa i spirometrija, pulsna oksimetrija, KKS,CRP,AST,ALT, D-DIMER, GLK, LDH, UREA,KREATIN, HEMOGLOBIN A1C , FERITIN, VITAMIN D, analiza urina. Sistematski PostCovid pregledi se mogu obaviti u zdravstvenim ustanovama sa kojima Milenijum osiguranje ima zaključene ugovore za redovne sistematski preglede. Naknada navedenih troškova za preglede, dijagnostiku i intervencije je obezbeđena maksimalno do limita definisanih ugovorom o osiguranju za pokriće naknade.

3

Troškovi nabavke lekova na recept pokriveni su Smart programom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova.

Lekom se smatra proizvod koji je dobio dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji i proizvod koji nije dobio dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a koji se uvozi na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, takođe u skladu sa važećim zakonima.

4

Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija podrazumevaju pregled lekara specijaliste Fizijatrije i postupke fizikalne terapije pružene od strane kvalifikovanih terapeuta prema medicinskoj indikaciji.

Postupci fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije obuhvataju elektroterapiju, terapiju laserom, magnetoterapiju, termoterapiju, ultrazvučnu terapiju, kineziterapiju, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod Osiguranika.

Obaveza Osiguravača je isključena u sledećim slučajevima: sve vrste masaže, shockwave – terapija akustičnim talasima, visokointenzivni laser (HIL), T-Care terapija, LPG – endermologija, ozono i plazma terapija, pregled lekara sportske medicine i kiropraktičara.

5

Oftalmološke zdravstvene usluge podrazumevaju specijalističke preglede kod oftalmologa, nabavku jednog okvira za naočare ili nabavku jednog para kontaktnih sočiva. Osigurano lice ima pravo na samo jednu vrstu stakala: unifokalna stakla, bifokalna stakla, trifokalna stakla.

U toku trajanja osiguranja, Osiguranik ima pravo za naknadu troškova za gorenavedene usluge, dok je iz obaveze Osiguravača isključena naknada troškova za nabavku okvira i stakala za sunce, i/ili povezanog pribora za naočare, kao i troškovi nabavke stakala bez dioptrije i antireflex naočara.

6

Stomatološke zdravstvene usluge za koje osigurano lice u toku trajanja osiguranja u okviru Select programa ima pravo na nadoknadu troškova uključuju:

 • Rutinske preglede, stomatološke instrukcije, tretman fluorom, skidanje kamenca i poliranje (profilaksa)
 • Amalgamske i kompozitne plombe, vađenje zuba, periodontalno skidanje kamenca i čišćenje korena zuba
 • Punjenje korena, krunice i plombe na višem nivou (inlay), mostovi, troškovi laboratorije i anestezije
 • Ortodontski tretman (samo za osigurana lica do 19 godina starosti) - modeli za analizu (uključujući panoralne rendgenske snimke), otisci, mobilni žični aparati (proteze), fiksni aparati (uključujući podešavanja), vađenja žičnih i fiksnih aparata, recementiranje bravica.
7

Dopunsko pokriće za COVID 19 Ovim dopunskim pokrićem pruža se naknada troškova usled lečenja bolesti izazvane infekcijom virusa COVID 19 u vanbolničkom lečenju, do iznosa ugovorene sume osiguranja.

Karenca (period čekanja) za individualno osiguranje kojim se pruža Dopunsko pokriće za Covid 19 je obavezna i iznosi 30 (trideset) dana. Osiguraniku se pruža naknada troškova do ugovorene sume osiguranja za Dopunsko pokriće za COVID 19 za sledeće usluge:
 • Test na infekciju Covid 19 u zemlji po medicinskoj indikaciji: Serološki test iz krvi (IgG i IgM) odnosno antigenski test na SARS COV2.
 • Dijagnostika - procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize po medicinskoj indikaciji i isključivo po preporuci ovlašćenog lekara; RTG (rendgenoskopija) najviše 2 (dve); CT (skener) procedure - 1 (jedna) procedura; EKG nalaz – 1 (jedan).
 • Pregledi - naknada za pregled kod ovlašćenog lekara u ustanovi u kojoj je Osiguranik na vanbolničkom lečenju, što podrazumeva pregled lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste prema medicinskoj indikaciji.
 • Naknada za davanje terapiju u vanbolničkom lečenju infekcije. Naknada za usluge davanja terapije ne obuhvata trošak leka, izuzev antibiotika i lekova protiv zgrušavanja krvi.
Imate pitanje o našim proizvodima?
Ispunite obrazac ili nazovite: 011 715 23 00
Na vrh