Jan 3, 2024

Milenijum osiguranje a.d.o., obaveštava sva oštećena lica-putnike, da je u skladu sa Dopisom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije br.000319398 2023 od 03.01.2024.godine proglašena insolventnost turističke agencije “Barcino tours ” d.o.o.

 

U želji da se proces prijave, likvidacije i isplate odštetnih zahteva sprovede blagovremeno u skladu sa važećim polisama i uslovima osiguranja, Milenijum osiguranje a.d.o. poziva sva oštećena lica-putnike da prikupe i kompletiraju dole navedenu dokaznu dokumentaciju neophodnu za isplatu naknade iz osiguranja. Kompletnu dokumentaciju, uz detaljno popunjen Obrazac za prijavu štete i Upitnik, potrebno je dostaviti na imejl adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 3b, Novi Beograd.

 

Spisak dokumentacije koju treba dostaviti uz zahtev:

  • pisani ugovor o turističkom putovanju,
  • opšti uslovi putovanja,
  • program turističkog putovanja,
  • potvrda o garanciji putovanja,
  • dokazi o plaćanju ugovorene cene putovanja u celosti ili delimično (fiskalni računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke);
  • očitana lična karta;
  • instrukcija za plaćanje (broj tekućeg računa oštećenog lica).

Osiguravač zadržava pravo da zatraži i drugu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od konkretnog slučaja. 


U nastavku možete preuzeti sledeću dokumentaciju:

Obrazac za prijavu štete

Upitnik uz zahtev za nadoknadu štete

Uslovi insolventnosti turističkih agencija 2022-08-18

Na vrh